zoznam emailov

Naše novinky

  1.  

  1. Meranie zrozumiteľnosti reči.
  2. Teória STI
  3. Zelená domácnostiam
  4. SMART HOME
 

  Váš dom - Váš hrad !

 Prečo by ste sa mali starať o dom, keď sa on môže starať o Vás !  Ak sa chystáte stavať dom alebo rekonštruovať jestvujúcu stavbu, použijete určite moderné prvky a materiály. Prečo to neurobiť aj s elekrikou?
Už to nie je len vypínač a zásuvka!
 Je to aj  kúrenie, chladenie, ovládanie žalúzií, svetiel, otváranie vchodových dverý, vstupných brán, garáže, zabezpečenie zavlažovania , meranie teploty....

Požiarna signalizácia

Nutnosť vybavenia stavby elektrickou požiarnou signalizáciou vyplýva z ustanovení § 87 a 88 vyššie uvedenej vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z...

Aby navrhovaná požiarna signalizácia pre nejaký objekt mohla splniť svoj účel, treba brať ohľad na požiadavky vyplývajúce z projektu požiarnej ochrany objektu.

Ďalej je dôležité poznať platnú legislatívu krajiny, technické špecifikácie pre navrhovaný systém (platné STN, EN a ďalšie súvisiace normy) a predovšetkým mať znalosti z oblasti "požiarna bezpečnosť stavieb", ako aj zo slaboprúdovej ale aj silnoprúdovej elektrotechniky.

Pri navrhovaní systému nepodceňovať ani požiadavku ďalších kompetentných osôb, ako sú majiteľ objektu a napr. aj poisťovňa, ktorá v konečnom dôsledku znáša dôsledky ekonomického rizika.

Požiadavky na inštalovaný systém má posúdiť kupujúci systému po konzultovaní s ďalšími zainteresovanými stranami. Nikdy nie je na škodu ak budúci dodávateľ vyvinie iniciatívu konzultovať požiadavky na navrhovaný systém so všetkými zainteresovanými stranami a v závažných prípadoch nechať si poradiť aj od iných odborníkov.  

Celkovú koncepciu a filozofiu požiarnej ochrany však v každom prípade treba ponechať špecialistovi požiarnej ochrany, ktorý stanovuje požiadavky na protipožiarne zabezpečenie budovy, pričom jednotliví projektanti požiarnotechnických zariadení (PTZ), by mali spolu úzko spolupracovať, (projektant EPS, SHZ - stabilného hasiaceho zar., ZODT - zariadenia pre odvod dymu a tepla, vzduchotechniky.

Pri projektovaní nejde iba o nutnosť vybavenia stavby ako celok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky č. 94/2004 Z.z., ale o jednotlivé chránené priestory, kde projektant podľa indexov najmä an navrhuje počet hlásičov v chránenom priestore a spôsob umiestnenia viď prílohu 2 - STN 73 0875. Tiež z koeficientu vyplýva či vôbec treba chrániť konkrétny priestor a akým hlásičom. (Napr. nebudeme dávať hlásiče do kúpeľní.)

Neznalosť, alebo nešťastne chápané legislatívne zmeny neraz spôsobujú, že automatické optickodymové hlásiče sú namontované aj na toaletách.

Špecialista požiarnej ochrany, na základe výpočtov podľa STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb a STN 73 0875 určí ktoré priestory musia byť chránené zariadením EPS, navrhne spôsob evakuácie v prípade vzniku požiaru a súvisiace náväznosti na vyhlásenie evakuácie (sirény, náväznosť EPS na SHZ, ZODT, HSP atd.). 

Elektrickú požiarnu signalizáciu je treba brať ako jeden z vyhradených prevádzkových súborov daného objektu, jeho zmysel je daný tým, že umožní včasnou signalizáciou likvidovať požiar v samom zárodku (v prvom stupni požiaru). Signalizácia má buď automaticky alebo pomocou ľudského činiteľa rýchle určiť miesto vzniku požiaru a predať túto informáciu bezprostredne osobám, ktoré majú možnosť požiar zlikvidovať.

Nedá sa teda EPS považovať za komplexnú ochranu objektu pred požiarom, ale len ako pomocné zariadenie, ktoré slúži k podstatnému skráteniu doby od zistenia požiaru k potrebnému protipožiarnemu zákroku. 

Pre vytvorenie dobrého projektu musí mať projektant správne podklady dodané objednávateľom. Z hľadiska požiarnej ochrany musia podklady pre EPS riešiť nasledujúce otázky k zabezpečeniu daného objektu, alebo technologického zariadenia: