zoznam emailov

Naše novinky

  1.  

  1. Meranie zrozumiteľnosti reči.
  2. Teória STI
  3. Zelená domácnostiam
  4. SMART HOME
 

  Váš dom - Váš hrad !

 Prečo by ste sa mali starať o dom, keď sa on môže starať o Vás !  Ak sa chystáte stavať dom alebo rekonštruovať jestvujúcu stavbu, použijete určite moderné prvky a materiály. Prečo to neurobiť aj s elekrikou?
Už to nie je len vypínač a zásuvka!
 Je to aj  kúrenie, chladenie, ovládanie žalúzií, svetiel, otváranie vchodových dverý, vstupných brán, garáže, zabezpečenie zavlažovania , meranie teploty....

Hlasová signalizácia

 
Zariadenia hlasovej signalizácie požiaru  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru
k požiadavkám pre hlasovú signalizáciu požiaru (ďalej len ,,HSP“) uvedených v § 90 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.(d`a1ej len „vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 08. 2012 vydáva nasledovné usmernenie.
Prevzatím európskych noriem STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia Časť 16:
Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru a STN EN 54-24 Elektrická požiarna signalizácia Časť 24:
Súčasti Systému hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory bolo v legislatíve potrebné upraviť
požiadavky na HSP ako stala súčasť elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len ,,EPS“), ktorá je
požiarnotechnickým zariadením (ďalej len „PTZ“) a teda sa ňu vzťahujú špecifické požiadavky ako
na EPS.
Podľa § 90 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. HSP musia byť vybavené:
1. stavby, v ktorých sú zhromažd'ovacie priestory,
2. stavby určené na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktoré majú konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý,
3. stavby určené na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktoré majú konštrukčný celok nehorľavý,
4. stavby zdravotníckych zariadení s lôžkovou časťou,
5. stavby, v ktorých je vnútorný zhromažďovací priestor,
6. podzemná časť stavby, ak sa v podzemný ch podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb,
7. stavby, v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
8. stavby, v ktorých je viac ako 200 osôb, Okrem stavieb určených na bývanie.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
č. 314/2001 Z. z.“) na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať v objektoch vhodné druhy PTZ, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich pravidelnej kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou. Uvedené požiadavky sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na HSP, ktorá je súčasťou EPS.
HSP ako súčasť EPS môžu projektovať, inštalovať, opravovať a vykonávať kontroly podľa § ll Ods. 9 Zákona č. 314/2001 Z. z. len fyzické osoby, ktoré majú osobitné oprávnenie o odbornej
spôsobilosti vydané výrobcom HSP. Pri identifikácii výrobcu HSP môžu nastať dva prípady:
l. výrobca HSP je súčasne aj výrobcom detekčnej a signalizačnej časti EPS ( ústredňa EPS podľa normy STN EN54-2, automatické a tlačidlové požiarne hlásiče a pod.)
2. výrobca HSP nie aj výrobcom detekčnej a signalizačnej časti EPS.
V prvom aj druhom prípade výrobca HSP po vykonaní odbornej prípravy a overení vedomostí získaných odbornou prípravou skúškou, vydá fyzickej Osobe osobitné oprávnenie o odbornej
spôsobilosti na činnosti súvisiace s HSP, kde bude uvedené v predmete na ktorý sa osobitné oprávnenie vzťahuje „elektrická požiarna signalizácia - hlasová signalizácia požiaru“ s uvedením konkrétneho výrobcu a typovej rady HSP.


Vykonávanie kontrol HSP:
Prevádzkovateľ HSP vzhľadom k skutočnosti, že v technických normách nie sú upravené podmienky pravidelnej kontrolky HSP musí zabezpečiť vykonávanie jej kontroly v primeranej
miere ako u EPS denne, mesačne, štvrťročne a ročne podľa § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z.“).
Dennú, mesačná a štvrťročnú kontrolu alebo ich časti, môže vykonávať len poučený zamestnanec, zaškolený výrobcom HSP alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na
inštaláciu a opravy zariadení HSP.
Ročnú kontrolu HSP môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly HSP, táto osoba môže vykonávať aj dennú, mesačnú a štvrť ročnú kontrolu.

Obsah jednotlivých kontrol je nasledovný:
1. denná kontrola HSP zahŕňa kontrolu najmä:
a) zobrazovania stavu pokoja , stavu hlasovej signalizácie, stavu signalizovania poruchy,
stavu dezaktivácie (ak je táto voliteľná funkcia použitá),
b) stavu signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného zdroja elektrickej energie,
2. mesačná kontrola HSP zahŕňa najmä:
a) kontrolu stavu spojov batérie a jej upevnenia
b) kontrolu zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá),
3. kontrola HSP raz za tri mesiace zahŕňa najmä:
a) kontrolu náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie,
b) funkčnú skúšku zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá),
c) funkčnú skúšku reproduktorov a hlasovej správy,
d) funkčnú skúšku vizuálnych signalizačných a zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb a ich súčinnosť s hlasovou správou podľa STN EN 54-23 Elektrická
požiarna signalizácia. časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.
4. kontrola HSP raz za 12 mesiacov zahŕňa najmä:
a) kontrolu funkčnosti náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie vrátane skúšobnej prevádzky HSP na náhradný napájací zdroj,
b) kontrolu funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb,
c) kontrolu funkčnosti reproduktorov, zariadení zobrazujúcichjednotiivé stavy:
ca) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
cb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
cc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíj ania akumulátora,
cd) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
ce) prepojenia jednotlivých zariadení,
d) kontrolu zrozumiteľnosti reči (túto kontrolu treba vykonať aj po každej stavebnej alebo interiérovej zmene, ktorá môže mať vplyv na akustické  pomery).
Kontroly HSP je možné vykonávať v dňoch kontrol EPS. Záznamy o kontrolách HSP je možné evidovať v prevádzkovom denníku EPS.

Posudzovanie HSP:
Pri posudzovaní projektových dokumentácii, ktorých súčasťou je aj časť HSP prípadne časť EPS a HSP je potrebné sa zamerať na nasledovné dôležité časti:
Úroveň zrozumiteľnosti reči (napr: informácia o požiari a evakuácii), pričom sa musia zohľadniť akustické pomery jednotlivých priestorov. V súčasnosti nie sú v Slovenskej republike
predpisy, ktoré by riešili navrhovanie HSP, preto odporúčame aby osoba s osobitným oprávnením na projektovanie preukázala akustickým výpočtom návrh počtu a umiestnenia reproduktorov, na základe ktorého možno vydať súhlasné stanovisko, ktoré je však podmienené dosiahnutím požadovanej zrozumiteľnosti reči po uvedení zariadenia HSP do prevádzky, ako je uvedené ďalej v časti „Uvedenie HSP do prevádzky“ (Na tento účel môže využiť napr.: normu STN EN 60268-16 Elektromagnetické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči a normu STN EN 60849 Núdzové akustické Systémy, čl. 5.1. a jej prílohy A, B a C.
Vo všeobecnosti by sa mala dosiahnuť úroveň CIS [jednotná stupnica zrozumiteľnosti) aspoň 0,7. Z pohľadu na hluk (šumové pozadie) platí, že intenzita (akustický tlak) hlasovej správy by mala byť aspoň 10 dB nad hlukom pozadia. Vo všeobecnosti by sa mali akustické merania vykonávať v priestoroch, ktoré sú už vybavené interiérom a nábytkom. V prípade, že v niektorom priestore nie je možné dosiahnuť požadované akustické parametre (napr.: výška priestoru, intenzívny hluk a pod),je potrebné doplniť hlasovú signalizáciu požiaru o napr.: zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru ( STN EN54-3 ) na upútanie pozornosti, zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru (STN EN 54-23) alebo svetelné panely s textovými správami a pod. Podľa § 90 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. ak sa v stavbách uvedených v odseku l §90 citovanej vyhlášky predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory,
v ktorých Sa osoby pohybujú, okrem vonkajších zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru, certifikovaným podľa STN EN 54-23 Elektrická požiarna
signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.“. Táto požiadavka sa uplatňuje najmä v priestoroch, kde nie je možné napr. režimovými a organizačnými opatreniami zabezpečiť spoľahlivé informovanie osôb s poruchou sluchu o stave poplachu ( napr. doprovodom osoby bez poruchy sluchu apod.). V ubytovacích zariadeniach je možné vybaviť vizuálnymi signalizačnými zariadeniami iba časť izieb, ktoré sú prednostne určené pre osoby s poruchou sluchu. Vizuálne signalizačné zariadenia je nutné používať hlavne v priestoroch, kde sa predpokladá pravidelná alebo trvalá prítomnosť väčšieho počtu osôb s poruchou sluchu ( zariadenia pre osoby s poruchou sluchu, ubytovacie zariadenia pre dôchodcov a pod).
V prípadoch okrem § 90 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. je možné vrámci zariadení elektrickej požiarnej signalizácie používať aj iné doplnkové vizuálne a zobrazovacie zariadenia (ako doplnok ku zariadeniam akustickej poplachovej signalizácie požiaru podľa STN EN54-3 ). Zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie počas požiaru musí spĺňať požiadavky
podľa § 91 vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. Elektrické napájanie má byť v súlade s STN EN 54 - 4 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia.
Požiadavky na náhradný napájací zdroj elektrickej energie podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej          požiarnej signalizácie,  podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej  len „vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z.“), sa približujú požiadavkám podľa STN EN 60849 Núdzové akustické systémy a aj ISO/"EDIS '7240-19 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 19: Projektovanie, inštalácia, prevádzkovanie a kontrola núdzových akustických systémov. To znamená, že v stave pokoja Sa vyžaduje prevádzka náhradného napájacieho zdroja počas 24 hodín a ak je k dispozícii núdzový generátor, vyžaduje sa prevádzka aspoň 6 hodín. V stave poplachu a evakuácie sa vyžaduje prevádzka náhradného napájacieho zdroja na dvojnásobok času dovoleného času evakuácie stanovenom špecialistom požiarnej ochrany, ale nie menej ako 30 minút.
Uvedenie HSP do prevádzky:
Pri odovzdávaní zariadenia HSP do prevádzky sa postupuje podľa §13 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. a musí sa vykonať kontrola podľa § 15 ods. 2 písm. d) vyhlášky MV SR
č. 726/2002 Z. z. v rozsahu uvedenom v bode 4 „Obsah jednotlivých kontrol“ usmernenia. Pri funkčnej skúške HSP je potrebné okrem toho zamerať sa na splnenie požiadavky podľa § 90 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. - reálnu zrozumiteľnosť reči, ktorá sa dá preveriť:
1. meraním podľa STN EN 60849 alebo STN EN 60268-16 alebo,
2. Zrozumiteľnosťou vyslovených slov ako napr.: metódou PB256 - použitím foneticky vyváženého počtu 256 slov, ich posluchom v náhodne vybraných miestach stavby a následnou kontrolou správnosti ich zápisu. Hodnote CIS viac alebo rovných ako 0,7 zodpovedá správnosť zápisu aspoň 94% slov.
 

Pri posudzovaní zrozumiteľnosti reči v priestoroch s väčšou plochou je nutné vykonať meranie, resp. kontrolu zrozumiteľnosti metódou PB256 vo viacerých bodoch tak, aby plocha na
jeden bod nebola väčšia ako 150 m2. Pri kolaudácii stavby sa predkladajú certifikáty, ktoré musia byť vydané notifikovanou osobou: Certifikát vydaný notifikovanou osobou musí byť vydaný v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/ 106/EHS, a vlastnosti komponentov HSP musia byť preukázané skúškou podľa:


1. STN EN 54-16 pre ústredňu HSP a


2. STN EN 54-24 pre reproduktory použité v HSP (Táto požiadavka sa neuplatňuje v prípade reproduktorov na špeciálne používanie, napr. reproduktory používané v nebezpečných priestoroch, ak takéto aplikácie vyžadujú dodatočné alebo iné požiadavky alebo skúšky, tak ako uvádza článok č. 1 STN EN 54-24. Jedná sa napr. o zariadenia určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, na ktoré sa vzťahuje Smernica 94/9/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU ARADY z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.    

3. STN EN 54-4 pre napájacie zariadenia (zdroj HSP).
4. STN EN 54-23 pre vizuálne signalizačné zariadenie (povinné iba v pripade uvedenom v § 90 Ods. 3 vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z.
Na záver Vás upozorňujeme na skutočnosť, že HSP nie je možné nahradiť zariadením domáceho rozhlasu a HSP musia byť vybavené stavby uvedené v § 90 vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
Výnimkou je rozširovanie existujúcich zariadení domáceho rozhlasu, pre ktoré bola projektová dokumentácia vypracovaná a predložená na schválenie pred 15. augustom 2012 a stavebné povolenie bolo vydané pred 01.04.2013.  Možnosť realizácie rozšírenia ako domáceho rozhlasu nie je v takomto prípade časovo obmedzená.
plk. JUDr. Alexander Nejedlý
prezident
Hasičského a záchranného zboru