zoznam emailov

Naše novinky

 1.  

 1. Meranie zrozumiteľnosti reči.
 2. Teória STI
 3. Zelená domácnostiam
 4. SMART HOME
 


 

Hlasová signalizácia požiaru - HSP

   - je súbor technických zariadení, ktoré napomáhajú pri včastnej identifikácii vznikajúceho požiaru ochrániť hlavne životy ľudí. Čím skôr sa osoby v budove dozvedia o požiary, tým budú menšie škody na životoch.
V Slovenskej republike existuje množstvo právnych predpisov, ktoré stanovujú a upravujú použitie EPS v budovách.

 • vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
 • vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
 • vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
        plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
 • STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Stavebné konštrukcie
 • STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Únikové cesty a evakuácia osôb
 • STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti
 • STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
 • STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
 • STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky
 • STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami
 • STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
 • STN 92 0550 (EN 12 101-2) Zariadenia na odvod dymu a tepla. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzením odsávaním
 • STN 92 0850 (EN 13 501-1) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
 • STN EN 54

...a mnoho iných